Prakticky v každém odvětví se vyskytuje specializovaná slovní zásoba, které průměrný rodilý mluvčí bez vzdělání či zkušeností v daném oboru nemusí úplně rozumět ani ve svém mateřském jazyce. Ekvivalent takové slovní zásoby v jiném jazyce navíc často neodpovídá (způsobem použití, smyslem jednotlivých termínů, strukturou) té původní.
Pro odborné termíny, jejichž slovní význam může být jiný než jejich význam omezený na úzkou oblast použití, se v češtině a němčině vžilo označení terminus technicus.
Pokud odborný text překládá člověk vybavený pouze jazykovými znalostmi, je výsledkem v lepším případě neprofesionálně znějící dokument, v horším případě dokument s jiným významem. Pokud takový dokument překládá člověk vzdělaný nebo s praxí v daném oboru, okamžitě porozumí odborným termínům a profesionálnímu slangu ve zdrojovém jazyce a je schopen vyprodukovat dokument se stejným významem a se skutečně správnými a v praxi používanými termíny v jazyce cílovém.
To je základní filozofie, jejíž formulace předcházela založení agentury Terminus technicus. Agentura původně fungovala jako volné sdružení spřátelených překladatelů v různých oborech, kteří si navzájem vypomáhali s částmi textů vyžadujícími konzultace s odborníkem z jiné oblasti. Taková spolupráce pokračuje a naše databáze se rozrůstá o kontakty na překladatele a konzultanty z dalších a dalších oborů. 
Terminus technicus má k dispozici nejen překladatele, kteří dokonale ovládají odborné termíny ve více než 126 specializovaných oborech, ale také konzultanty, korektory, jazykové odborníky, stylisty a textaře, kteří dokáží společnými silami vyprodukovat texty na té nejvyšší úrovni.
Pokud se v překladu vyskytuje problematika více oborů (například techniky a práva/ekonomiky ve smlouvách či nabídkách pro výběrová řízení), spolupracuje více překladatelů mezi sebou nebo s odborníky v těchto oblastech.
Neomezujeme se pouze na techniku, každé odvětví má své odborné termíny. Navíc některé druhy dokumentů (například výroční zprávy) vyžadují nejen odbornou znalost, ale také stylistické schopnosti. Výsledný text v cílovém jazyce musí nejen obsahovat správně přeložené odborné termíny, ale jeho struktura a styl musí být vhodným způsobem pozměněny tak, aby odpovídaly zvyklostem cílového jazyka a daného odvětví. Podobné dokumenty vznikají v původní jazykové verzi jako výsledek dlouhého vývoje a spolupráce celého týmu autorů. Pokud má být překlad takového formátu skutečně kvalitním dokumentem srovnatelným s podobnými dokumenty psanými přímo v cílovém jazyce, je lépe při jeho tvorbě uplatnit podobný princip jako při tvorbě původního dokumentu. To znamená překlad ve spolupráci více překladatelů z různých oborů, konzultace s autory původní verze a finální úprava reklamním textařem (copywriterem).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nearly every area of human activity has developed a specialised vocabulary, which may not be completely clear to an average native speaker of a language without education or experience in that area. The equivalent of such vocabulary in another language is often not just a direct translation, but a system with different structure of usage and meaning.
Czech and German speakers coined a “false Latin” term terminus technicus for such specialised use of language. In Czech, terminus technikus is a word or phrase whose literal meaning does not convey its specialized meaning, known only to people within a specific industry or profession.
When a professional document is translated by a person equipped with only linguistic and no professional knowledge, the result is either an unprofessionally-sounding document, or, worse, a document with a distorted meaning. When such a document is being translated by a person educated/experienced in the relevant area, they will immediately understand all nuances of professional slang and specialised terms in the source text and be able to produce a document with the appropriate meaning in the target language, using only correct and relevant terminology.
This is the philosophy behind the Terminus Technicus translation agency, which began as a loose-knit circle of professional translators in different fields who assisted each other with parts of their assignments requiring expertise outside of their range. Such cooperation continues and our database with contacts for translators and consultants in more and more areas is growing every day.

Terminus Technicus not only has translators who are at home in more than 126 specialized areas, but also consultants, proofreaders, linguists and copywriters, who are able to work together to produce translations of the best quality.

Translations concerning several areas of expertise (for example technical, legal and economical terminology in a construction contract or a call for tender), are processed by several translators, or in cooperation with professionals from those fields.
We’re not limited to technical expertise, all areas of human activity have their professional vocabulary. Specific document types (for example Annual Reports) require not only professional knowledge, but also stylistic expertise. The translation in the target language must not only contain correct terminology, but its structure and style must be altered to suit the requirements of the target language and relevant field. Original versions of similar documents are usually a result of a long development process and cooperation between a whole team of authors. If a translation of such work is to be able to hold its own against similar documents drafted directly in the target language, it should be prepared in a way similar to the original drafting process. That means translation by a cooperating group of translators with different expertise, cross-checking with authors of the original version and a final editing of style by a copywriter.